top of page

Personvern

Personvernerklæring – Blås i skolen! Geir Aage Sveen AS (heretter kalt Blås i skolen)

1. DATABEHANDLINGENS FORMÅL
Personopplysningene samles ikke inn til annet formål enn Blås i skolens egen virksomhet, og deles ikke med tredjepart uten særskilt samtykke (se pkt. 7 - om tredjepart). 'Blindkopi' er standard ved masseutsendelser av epost fra Blås i skolen, slik at de som får melding ikke ser andre mottakere i adressefeltet.

2. PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES
Blås i skolen er avhengig av å vite grunnskoleskoletilhørighet/klasse fordi opplæringsloven legger opp til samarbeid med grunnskolen. Manglende - eller uriktige - opplysninger om skoletilhørighet vil medføre et dårligere kurstilbud, i tillegg til at det blir vanskeligere å nå fram til eleven med hastebeskjeder.
 

3. SENSITIV INFORMASJON
Blås i skolen innhenter ikke sensitiv informasjon, men det hender søkere gir slik informasjon uoppfordret. Slike opplysninger gis når søkerne anser dette som viktig informasjon som kan ha betydning for behandlingen. Dette kan være opplysninger om ulike handikapp o.a. Sensitiv informasjon som ikke anses relevant, slettes umiddelbart. Relevant informasjon lagres i tekstfelt som bare er synlig for ansatte med admin-rettigheter. Lærer blir informert dersom dette er nødvendig.

4. FOTO m.m.
En elevplass i Blås i skolen medfører i tillegg til undervisning gjerne også offentlige framførelser/utstillinger. I disse sammenhengene må man forvente å bli fotografert, eller at det blir gjort video- eller lydopptak. Dette kan bli utført av presse, ansatte i Blås i skolen eller av andre foresatte. Store deler av Blås i skolens virksomhet er derfor uforenlig med fotoforbud. Snakk med kulturskolen dersom dette er vanskelig.
Dersom det skulle være aktuelt - f.eks. i profileringsarbeid - å benytte bilder o.a. av enkeltelev(er), ber Blås i skolen selvsagt om skriftlig samtykke til dette på forhånd.

5. SAMTYKKE
Blås i skolen er forpliktet i samarbeid med foreningen og skolen til å gi et opplæringstilbud, men det er ingen individuell rettighet. Derfor er det frivillig om man vil benytte tilbudet eller ikke, og det er følgelig også frivillig å gi fra seg de opplysningene Blås i skolen ber om. Å ikke gi disse opplysningene, betyr at en søknad om kursplass ikke kan behandles.
Etter personvernlovgivningen (GDPR) har man rett til å trekke seg fra ethvert samtykke, men konsekvensen kan bli at en søknad ikke kan behandles, eller at tjenesten ikke kan fortsette.

6. SLETTING OG ARKIVERING AV PERSONOPPLYSNINGENE
Det er mulig å slette registreringer. På oppfordring kan personopplysninger anonymiseres, dvs. at det ikke går an å knytte informasjon opp til en person ut fra f.eks. registreringer i timeplaner.

7. OM TREDJEPART
Blås i skolen vil utlevere personopplysninger til oppdragsgiver (forening/skole) uten å ha innhentet tillatelse til dette.

Man kan forvente å måtte oppgi navn, disiplin (instrument e.a.), og foresattes navn og kontaktdata til forening og skole hvor utfyllende slike opplysninger skal være, vil gjerne være avhengig av art og varighet på prosjektet. I mange slike tilfeller blir man bedt om – eller det kan være lurt uoppfordret – å gi opplysninger som regnes som sensitive. Mat-allergi er et typisk eksempel på dette.
Ved deltakelse i felles prosjekter (sammen med tredjepart) kan ofte navn, disiplin, og gjerne også alder bli benyttet. Et eksempel på dette er en samarbeidskonsert eller –forestilling, og disse opplysningene benyttes gjerne i et konsertprogram. Jf. også pkt 4.

8. RETTIGHETER
Etter personvernlovgivningen har man rett til innsyn i opplysningene som er registrert, og man har rett til å kunne ta disse ‘med seg’ (dataportabilitet). I Blås i skolen registrerer søkerne bare egne personopplysninger, så dette behovet bør ikke være til stede. Men man har også rett til å kontrollere at opplysningene til enhver tid er korrekte. Dette har man mulighet for (og oppfordres til) å kontrollere/endre gjennom egen pålogging til Spondadmin. Blås i skolen oppdaterer selv opplysningene dersom det oppdages feil.

9. OPPYSNINGENES SIKKERHET
Gjennom egen opplæring og rutiner skal Blås i skolen sikre at opplysningene er sikre. Datasikkerheten ivaretas gjennom avtaler som foreningen har med styreportalen AS og Spond AS.

Du kan lese mer om personvern og GDPR på datatilsynets nettsider:

bottom of page